Programma

09.30 - 10.30

Inloop met koffie en iets lekkers

10.30 - 10.35 Welkom en opening door de dagvoorzitter 
10.35 - 10.45 Welkom door burgemeester H.A. Lambooij van de gemeente Putten
10.45 - 11.00 

Keynote Jos van den Hende - adviseur architectuur en stedenbouw Bureau Spoorbouwmeester

Beleving staat centraal in het ontwerp van stations en stationsgebieden. Een belangrijke rol hierin vervult het Bureau Spoorbouwmeester. Als spin in het web heeft dit bureau de afgelopen jaren, met name door de hausse in HSL-stations, heel veel kennis en ervaring opgebouwd met omgevingsgericht ontwerpen van openbare verlichting. Jos van den Hende, adviseur architectuur en stedenbouw verbonden aan het Bureau Spoorbouwmeester, deelt zijn ervaringen en kennis. Hij gaat in op de noodzaak om integraal te werken en hoe je samenhang brengt in de mix van disciplines die vandaagdedag nodig zijn om tot optimale resultaten te komen in het omgevingsgericht ontwerpen van licht. 

11.00 - 11.20 

Openingsdebat

In dit openingsdebat gaan we aan de hand van een aantal stellingen in op de (on)mogelijkheden van omgevingsgericht ontwerpen van openbare verlichting.
De volgende deskundigen gaan met elkaar én met u in debat:

 • Bart van der Scheer, OVL-er gemeente Leeuwarden
 • Ellen de Vries, lichtontwerper en partner het LUX LAB
 • Petra Hofman, organisatiedeskundige en partner Diep
 • Stefan Piek- de Ruyter, producent We-EF
 • Michel Schreinemachers, architect en partner NEXT architects
 • Ruud Dubbeld, mede directeur en landschapsarchitect bureau MTD
11.20 - 11.30 

Pitches ronde 1

In een pitch delen de genomineerden voor de Inspiratie Award 2018 hun idee.

11.30 - 12.20 

Ronde 1 (kies de sessie bij u past)

 1. Casus binnenstad Amersfoort: voorbeeldproject omgevingsgericht ontwerpen
  Filip van der Heijden, Lichtvormgevers, voorzitter OVLNL netwerk Licht & Omgeving.
  Amersfoort implementeert in de komende jaren een nieuw lichtbeeld in de openbare ruimte volgens nieuwe principes en uitgangspunten. Een plan maken duurt een jaar, de implementatie duurt veel langer. Hoe zorg je voor draagvlak en betrokkenheid bij alle actoren? Hoe komt binnen een jaar een integraal lichtplan tot stand? Hoe ontstaat er consistentie gedurende een jarenlang durend proces en blijft er ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen en innovaties?

  Filip van der Heijden licht toe hoe in Amersfoort een pragmatisch proces heeft geleid tot enthousiasme bij de stakeholders en een visie document dat voorligt bij de raad.

 2. Licht en beleving
  Joren van Dijk, omgevingspsycholoog
  Wat is beleving, op welke manieren draagt verlichting bij aan een hogere belevingswaarde van de openbare ruimte en hoe pak je dat aan? Omgevingspsycholoog Joren van Dijk gaat met u op zoek naar antwoorden op deze vragen en laat zien hoe zij deze belevingsvraagstukken in de openbare ruimte aanpakken.

 3. Nieuwe coalities: andere stakeholders doen mee
  Mark Verhijde
  Mark Verhijde over de rol van nieuwe stakeholders in het proces om te komen tot lichtplannen waarin beleving vooropstaat. Hoe betrek je deze stakeholders – burgers, architecten, ontwikkelaars in het planproces? Wat is de rol van de traditionele lichtbeheerder? Hoe smeed je succesvolle coalities?

 4. Lichthinder en omgeving
  Rob Trieling, LICHTidee
  Licht “werkt” grensoverschrijdend. In het omgevingsgerichte ontwerpen van licht moet hiermee rekening worden gehouden. Het ene stadsdeel ondervindt soms (licht)hinder van het aangrenzende stadsdeel of soms nog veel verder, Het ontbreken van uitgangspunten en eisen voor lichthinder zijn hier debet aan. Rob Trieling geeft de laatste stand van zaken in lichthinder. 
12.20 - 12.25 

Pitches 2 

In een pitch delen de genomineerden voor de Inspiratie Award 2018 hun idee.

12.25 - 12.30 

IGOV-speld

Traditiegetrouw reikt Arthur Klink (voorzitter OVLNL) het IGOV-speldje uit aan een collega die een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan het vakgebied.

12.30 - 13.30 

Lunch en netwerkuur

13.30 - 14.25 

Ronde 2 (kies de sessie bij u past)

 1. Casus verlichting Grote Markt Breda
  Door Ellen de Vries, het LUX LAB
  Ellen deelt haar ervaringen met omgevingsgericht ontwerpen. Ze noemt dat ‘3D ontwerpen van licht’. Startpunt in haar ontwerppraktijk is een atelier waarin alle lichtrelevante diensten van een gemeente zitting hebben. Dit atelier, aangevuld met andere stakeholders (met name burgers), vormt een tandem. waarin bepaald wordt welke aspecten van belang zijn voor het lichtontwerp voor een specifieke plek in de stad. Prevaleert duurzaamheid, veiligheid, beleving en/of gezondheid? Met inzet van digitale tools (oa. apps, VR) ontwikkelt het plan zich. Op dit moment werkt Ellen aan een lichtontwerp voor de Grote Markt in Breda. Het ontwerpvoorstel is ‘in VR gezet’. Stakeholders lopen straks virtueel door het project. Wellicht dat straks ook apps worden ingezet. Die gebruikt Ellen nu al in Eindhoven (app Buiten Beter) maar nog wel op beperkte schaal (licht aan en uit) Maar de app wordt doorontwikkeld naar meer functies om de lichtbeleving van burgers te fine-tunen.

 2. Social lighting, burger participatie in openbare verlichting
  Dr ir Antal Haans, universitair docent, Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences, TU Eindhoven
  Social lighting, het ontwerpen van openbare verlichting voor en met burgers, en de mogelijkheid voor burgers om in te grijpen in en zo gezamenlijk verantwoordelijk te worden voor de (licht)beleving in hun leefomgeving.

 3. Het meten van de belevingswaarde
  Han van der Steen, CoriolisEPC
  We hebben veel data van de openbare ruimte. Han van der Steen, laat zien welke mogelijkheden het visualiseren van data geeft. Het visualiseren maakt de mate van welbevinden beter inzichtelijk en helpt om deze te verbeteren. 

 4. OVLNL en omgevingsgericht ontwerpen van openbare verlichting
  OVLNL heeft een ambitieus programma geformuleerd voor omgevingsgericht ontwerpen van openbare verlichting. Tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte op 26-27 september organiseerde OVLNL een expertmeeting over dit onderwerp. In deze sessie wordt u bijgepraat over het doel en de vervolgstappen. 
14.25 - 15.10 

Ronde 3 (kies de sessie bij u past)

 1. Contextgerichte masterplan voor licht in de stad
  Iris Dijkstra, lichtontwerper Atelier LEK 
  Omgevingsgericht ontwerpen is de rode draad door het werk van lichtontwerper Iris Dijkstra, Atelier LEK. Aan de hand van haar ontwerp van verschillende masterplannen licht van steden en gebieden gidst u langs haar visie op de verhouding tussen overheid, markt, burger en ondernemer, en de functie van een breed gedragen masterplan voor de avondbeleving. Waar gaat het naartoe met het omgevingsgericht ontwerpen van de openbare verlichting? Een doorbraak naar horizontale samenwerkingen of toch weer terug naar verticale kokers?  

 2. Co-creatie hoeksteen van omgevingsgericht ontwerpen
  Petra Hofman, organisatie-expert partner & adviseur bij Diep
  Met de komst van nieuwe stakeholders ontstaan coalities die in co-creatie werken aan lichtplannen. Dat vereist een ander proces, een andere organisatievorm. Organisatie-expert Petra Hofman, duidt eerst het waarom van deze co-creatie en laat je ervaren wat je kunt doen om co-creatieprocessen succesvol te laten verlopen.

 3. Interdisciplinaire aanpak hoeksteen leerproject openbare verlichting in Dronten
  Alois Michielsen, verlichtingsspecialist gemeente Dronten, Jan Fitters, productmanager Tools & Services bij Signify OEM, en Joannes Melis, Lichtvormgevers BV en moderator van de sessie
  De nieuwe ontwikkelingen in de lichttechnologie stellen beheerders en ontwikkelaars van openbare ruimtes in staat om beter in te spelen op wensen en inbreng van stakeholders en gebruikers van de openbare ruimte. Optimale afstemming en ontwikkeling van (slimme) lichttechnologie kan alleen plaatsvinden indien de industrie weet wat de behoefte op straat is. In Dronten heeft men ervoor gekozen om middels een leerproject ervaring op te doen met omgevingsgericht ontwerpen. Wat willen bewoners? Wat willen stakeholders? De winst van dit project is tweeledig. Vanuit een horizontale, interdisciplinaire samenwerking leert de industrie welke essentiële behoefte er is (welbevinden en functioneren van mensen op straat) en leert de gemeente welke technologische mogelijkheden er zijn. Door deze opzet verloopt bijvoorbeeld de doorontwikkeling van de aansturing, in soft- en hardware, veel doelgerichter. 

 4. OVLNL en omgevingsgericht ontwerpen van openbare verlichting
  OVLNL heeft een ambitieus programma geformuleerd voor omgevingsgericht ontwerpen van openbare verlichting. Tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte op 26-27 september organiseerde OVLNL een expertmeeting over dit onderwerp. In deze sessie wordt u bijgepraat over het doel en de vervolgstappen

15.10 - 15.45  Pauze met versnapering
15.45 - 16.35

Ronde 4 (kies de sessie bij u past)

 1. Placemaking en openbare verlichting
  Hans Karssenberg, partner van Stipo, team voor Stedelijke Ontwikkeling in Rotterdam
  Wat zijn factoren die ervoor zorgen dat plekken overdag maar juist ook ‘s avonds een hoge belevingswaarde krijgen, en wat draagt licht in de openbare ruimte bij aan de belevingswaarde? In een uiterst informatieve rondleiding neemt Hans Karssenberg u mee langs voorbeeldprojecten uit binnen- en buitenland. Stipo is initiator van en nauw verankerd in internationale samenwerkingsverbanden  zoals The Placemaking Leadership Council en The City at Eye Level.  Placemaking – het inrichten van plekken waar mensen graag komen - beperkt zich niet tot het dagbeeld van de stad. Karssenberg maakt duidelijk dat in de huidige 24 uurseconomie juist ook het avondbeeld het succes van een plek bepaalt. 

 2. Streetflex - Projectpresentatie
  Ritsert Huijsman en Christian Freisfeld 
  Ritsert Huijsman en Christian Freisfeld over het Streetflex concept dat IQ toevoegt aan ruimte en lichtMet behulp van datastromen is het mogelijk om maatwerk te realiseren in de lichtbeleving van de openbare ruimte. Ritsert Huijsman: “Met de eerste generaties led-armaturen, sterk gericht op energiebesparing, is onbedoeld op veel plekken het avondbeeld van de stad aangetast. We willen mensen hun stadsbeeld teruggeven: met gebruikmaking van de kracht van data, onze kennis van lichtruimte (de ruimtelijke werking van licht) en nieuwe productiemogelijkheden. Streetflex is een concept voor armaturentechnologie waarbij met data licht op maat geleverd wordt. Modern, digitaal en integraal. Geheel in de geest van industrie 4.0 ontwikkelen we zowel een platform als de eerste versie van een 4.0 armatuur, die de gegevens van vandaag gebruikt om de stad te voorzien van het juiste avondbeeld. De interactie van de led-straatverlichting met de stedelijke ruimte en haar gebruikers zijn hoofdonderwerp van de onderzoeken die werden uitgevoerd door de HAWK Hildesheim met Studio DL en nu voortgezet worden aan de TU Berlin. 

 3. Omgevingsgericht ontwerpen van licht en circulariteit
  Daaf de Kok en Beatrijs Oerlemans
  Circulariteit is meer dan het hergebruiken en recyclen van materialen en grondstoffen. Ook het klimaatvraagstuk, de reductie van CO2 , valt onder circulariteit. Daaf de Kok en Beatrijs Oerlemans hebben samen met de Werkgroep OVL Circulair van OVLNL de ‘Leidraad Circulariteit Openbare Verlichting’ (november 2017) geschreven. Het afgelopen jaar is er weer veel gebeurd. Naast de activiteiten van de werkgroep zijn er allerlei ontwikkelingen en projecten geweest die een nieuw licht geven op het thema circulariteit en OVL. Dit met inzicht en gevolgen voor zowel overheden als voor leveranciers en installateurs. Circulariteit vormt daarmee mede een wezenlijke basis voor het omgevingsgericht ontwerpen. Deze sessie zal ingaan op de volgende onderdelen:
  Algemeen
  • Het waarom van Circulariteit?
  • Wat is Circulariteit en wat zijn de doelstellingen?
  • Hoe wordt aan Circulariteit invulling gegeven?
  OVL
  • Wat is de relatie met Omgevingsgericht Ontwerpen?
  • Wat kunnen we al wel en wat kunnen we nog niet?
  • Circulair inkopen van armaturen?
Informatie over de laatste sessie volgt snel.
16.35 - 16.45 

Uitreiking OVL-inspiratie Award 2018 (publieks- en juryprijs)

Gedurende de dag hebben de genomineerden voor de Inspiratie Award 2018 de gelegenheid gehad om hun idee in een pitch met u te delen. Aan het eind van de dag wordt de winnaar van de 2018-editie bekend gemaakt door de juryvoorzitter en overhandigt de winnaar van 2017 de prijs.

16.45 - 17.30  Afsluiting en borrel 
17.30 

Busreis naar GLOW (optioneel)

Eindhoven staat voor de 12e keer in het teken van lichtkunstfestival GLOW. Zo’n veertig kunstenaars bieden met lichtinstallaties en lichtprojecties de toeschouwers een verrassend nieuwe kijk op de stad. Deze lichtkunstprojecten zijn met elkaar verbonden middels een looproute. Op GLOW Next komen experimenten aan bod in nieuwe projecten die voor het eerst het licht zien. Eindhoven is een pioniersstad en kweekvijver voor talent op creatief, kunstzinnig en technisch gebied en GLOW Next laat dat zien.

Aan het eind van de middag vertrekt er een bus(sen) naar GLOW. Dit is optioneel (en gratis) voor bezoekers. We vertrekken vanaf Kasteel de Vanenburg in Putten, eten in de bus, laten ons rondleiden door deskundige gidsen en vertrekken samen met de bus terug naar de congreslocatie (of u vertrekt met eigen vervoer vanuit Eindhoven).

 

    Aanmelden